5.0
opinii: 30

opinie Klientów

Czytaj opinie

Problemy z opodatkowaniem zagranicznych zleceniobiorców, pracowników

przykład pytania faktycznie zadanego przez Klienta, na które udzielono odpowiedzi

mama następujący temat/pytanie:Firma zatrudnia osoby z Ukrainy na podstawie umowy zlecenie. Problem jest z określeniem czy w/w osoby powinny być rozliczane podatkiem zryczałtowanym 20% od dochodów nierezydentów (bez uwzględniania kosztów uzyskania) czy też według skali 12% (na zasadach ogólnych). 
Firma nie otrzymała od nikogo certyfikatów rezydencji i w praktyce z racji czasu pracy tych osób prawie nie osiągalne.
1. Zatrudniając osobę z Ukrainy firma nie ma pewności ile czasu w/w osoba jest już w Polsce. Zatrudniane osoby często też nie wiedzą ile czasu będę w Polsce. Od wynagrodzeń  pobierany był podatek zryczałtowany 20%. Co jeśli okaże się że w/w osoby przedłużą swój pobyt w Polsce. Czy od 183 dni pobierać podatek na zasadach ogólnych. Czy podatek 12% powinien być pobierany dopiero od dochodu otrzymanego po 183 dniu pobytu w Polsce czy też powiniem być on pobierany od początku zawarcia umowy z osobą z Ukrainy której pobyt w Polsce okazał się dłuższy niż 183 dni. 
2. Jeśli podatek powiniem być pobierany od początku zawarcia umowy z osobą z Ukrainy której pobyt w Polsce okazał się dłuższy niż 183 dni a był pobierany podatek zryczałtowany to jak skorygować wystawione rachunki. Czy rachunki do zleceń i podatek powinny być skorygowane? Zatrudnione osoby dostały przecież mniejsze świadczenie na pracę (został pobrany większy podatek 20%). Został wystawiony również PIT8AR i IFT-1. 
3. Jak liczyć 183 dni pobytu osoby z Ukrainy w Polsce? Jeśli z osobami z Ukrainy zostały zawarte umowy zlecenie np. w lipcu 2022. Umowy trwały do końca roku. Był pobrany podatek zryczałtowany, wystawiony PIT8AR i IFT-1. Od stycznia 2023 z w/w osobami zostają zawarte kolejne umowy zlecenie. Czy od w/w umów powinien być już pobrany podatek na zasadach ogólnych 12% czy też podatek zryczałtowany. Czy 183 dni pobytu dotyczą roku podatkowego od stycznia do grudnia? Czy od stycznia 2023 liczymy kolejne 183 dni czy też bieg tych dni liczy się od poprzedniego roku. 
4. Od stycznia 2023 zostały zawarte zlecenia z nowo zatrunionymi osobami z Ukrainy. Nie mamy pewności ile czasu przebywają w Polsce i ile pobyt w Polsce jeszcze potrwa. Czy pownien być naliczany podatek 12% czy podatek zryczałtowany? Czy jeśli w/w osoby złożą w firmie oświadczenie że posiadają centrum interesów osobistych lub biznesowych na terenie Polski to od początku zawarcia umowy możemy liczyć od umów zlecenie podatek na zasadach ogólnych 12%? Czy też takie oświadczenie nie wystarczy i powinien być otrzymany certyfikat rezydencji określający że podlegają oni obowiązkowi podatkowemu w Polsce. 
5. Czy posiadana przez Ukraińca karta pobytu jest podstawą do naliczania podatku 12% a nie podatku zryczałtowanego? 

Efektywnie, bezpiecznie i rzetelnie

Dane dotyczą porad online zrealizowanych w ciągu 30 ostatnich dni.
Wygenerowano: 2024-05-20 14:28:26