regulamin

§1 · Kancelaria

1. Dysponentem serwisu www.doradcapodatkowy.com jest Artur M. Brzeziński, właściciel przedsiębiorstwa pod firmą Kancelaria Prawnicza Artur M. Brzeziński Doradca Podatkowy, z siedzibą 62-800 Kalisz, ul. Kresowa 4, REGON 250564387, NIP 618-102-03-27, tel. 509-900-071, email kancelariaprawnicza@doradcapodatkowy.com, określany dalej jako Kancelaria albo Artur M. Brzeziński.

2. Artur M. Brzeziński, właściciel Kancelarii, prowadzi działalność wydawniczą oraz e-commerce w ramach serwisu www.ePodatnik.pl. Jeżeli działalność ta jest konkurencyjna w stosunku do działalności Klienta, Klient ma obowiązek powiadomić o tym fakcie Kancelarię, aby Artur M. Brzeziński mógł dostosować swoje postępowanie do zasad etyki zawodowej.

§2 · Tajemnica zawodowa

1. Fakty i informacje poznane w trakcie świadczonej usługi oraz udzielone porady objęte są tajemnicą zawodową stosownie do art.37 ustawy o doradztwie podatkowym i znane są tylko i wyłącznie Klientowi oraz Kancelarii.

2. Kancelaria zapewnia poufność danych w Systemie Informatycznym przy wykorzystaniu szyfrowania SSL i zachęca Klientów do korespondencji wyłącznie w ramach Systemu Informatycznego. Kancelaria nie zapewnia poufności danych przesyłanych przy użyciu poczty elektronicznej, nie odpowiada również za wykorzystanie poczty elektronicznej przez Klienta.

3. Kancelaria pozyskuje i wykorzystuje dane Klienta wyłącznie w związku z zawarciem umowy. Dane te nie zostaną przekazane podmiotom trzecim w celach promocyjnych, reklamowych czy marketingowych.

§3 · Rzetelność zawodowa

1. Udzielając porady Kancelaria kieruje się dobrem Klienta, działając z całą sumiennością i rzetelnością, zgodnie z prawem, wiedzą i zasadami etyki zawodowej.

2. Kancelaria posiada uprawnienia do świadczenia doradztwa podatkowego w świetle ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym (t. jedn. Dz.U. z 2011 r. nr 41 poz. 213).

3. Artur M. Brzeziński, właściciel Kancelarii, jest wpisany przez Ministra Finansów na polską Listę Doradców Podatkowych pod numerem 00988 prowadzoną obecnie przez Krajową Izbę Doradców Podatkowych oraz posiada dyplom magistra prawa WPiA UAM w Poznaniu.

4. Kancelaria zapewnia, że wszyscy pracownicy oraz współpracownicy Kancelarii, współdziałający przy świadczeniu usług doradztwa podatkowego, choćby przejściowo, posiadają odpowiednie dla zakresu swoich obowiązków wykształcenie oraz doświadczenie zawodowe.

§4 · Gwarancje

1. W żadnym przypadku Kancelaria nie obciąży Klienta jakimikolwiek kosztami, których Klient wcześniej nie zaakceptował, nawet jeżeli Kancelaria wykonała określoną pracę. Klient płaci po udzieleniu porady.

2. Za poradę płaci wyłącznie klient zadowolony z usług Kancelarii, co oznacza, iż Klient niezadowolony może odstąpić od zapłaty za usługi Kancelarii pod warunkiem szczegółowego uzasadnienia swojego stanowiska odnośnie oceny usług Kancelarii - pod warunkiem, że uzasadnienie to znajduje potwierdzenie w stanie faktycznym. Niezadowolenie z niekorzystnego stanu prawnego (prawo niekorzystne dla Klienta) nie stanowi podstawy do odstąpienia od zapłaty.

3. Porada zawsze wyjaśni problem postawiony przez Klienta (może jednak wskazać na istnienie rozbieżnych stanowisk sądów czy organów podatkowych), a z reguły wskaże również inne obszary, na które Klient powinien zwrócić uwagę. Porada obejmuje odpowiedź na postawione przez Klienta pytania oraz odpowiedzi na zgłoszone przez Klienta dodatkowe pytania związane z problemem zasadniczym. Dążeniem Doradcy jest sprawienie, aby sytuacja związana z problemem zgłoszonym przez Klienta stała się dla niego jasna (bez niedomówień w zakresie zlecenia Klienta) oraz pewna (potwierdzona uzasadnieniem prawnym, a w miarę możliwości interpretacjami, orzecznictwem).

4. Po zamknięciu zlecenia Klient może bez dodatkowego wynagrodzenia poprosić w Systemie Informatycznym o wyjaśnienia do udzielonej już w Systemie Informatycznym porady i w jej zakresie, jeżeli cokolwiek w treści porady wyda mu się niejasne lub jeśli określony aspekt stanu faktycznego wzbudzi jego wątpliwości w świetle udzielonej przez Kancelarię porady. Uprawnienie to nie obejmuje aktualizacji porady w związku ze zmianą stanu faktycznego (nowe fakty) lub zmianą stanu prawnego (zmiana przepisów).

§5 · Regulamin jako treść umowy

1. Złożenie zlecenia (pytania podatkowego) w Serwisie oznacza akceptację niniejszego regulaminu oraz zobowiązanie się przez Użytkownika do przestrzegania jego postanowień.

2. Zawarcie umowy pomiędzy Klientem a Doradcą bez potwierdzenia akceptacji niniejszego regulaminu oznacza, że do umowy pomiędzy Klientem a Doradcą zastosowanie znajdzie regulamin w brzmieniu ustalonym w chwili ostatniej akceptacji tego regulaminu przez Klienta.

§6 · Złożenie zlecenia

1. Za pośrednictwem Serwisu każdy użytkownik może skorzystać z usług doradztwa podatkowego oraz doradztwa prawnego świadczonych przez Kancelarię.

2. Zlecenie usługi przez Klienta następuje poprzez wysłanie formularza zapytania albo e-maila.

3. Kancelaria przed zawarciem umowy, może kontaktować się z Klientem w celu uzyskania pełnej informacji dotyczącej usługi w celu jej faktycznego zakresu i obszaru oraz dokonania jej kalkulacji.

4. Doradca ma prawo odmówić wykonania usługi, w szczególności jeżeli jej udzielenie naruszyłoby niniejszy regulamin, obowiązujący porządek prawny lub zasady etyki zawodowej.

5. Potwierdzenie przyjęcia zlecenia za określonym wynagrodzeniem oznacza zawarcie umowy na usługi doradztwa podatkowego drogą elektroniczną w ramach serwisu. Klient i Kancelaria zawierając w ten sposób umowę, akceptują warunki niniejszego regulaminu i zasad realizacji usługi w nim przyjętych.

§7 · Przyjęcie zlecenia

1. Kancelaria dołoży starań, aby przyjąć (potwierdzić przyjęcie) albo odrzucić pytanie Klienta w terminie 24 godzin od chwili jego otrzymania, przy czym termin biegnie wyłącznie w godzinach dni roboczych (tzn. nie biegnie w niedziele, święta, soboty), z zastrzeżeniem ust.2.

2. Klient powinien przedstawić jasno, precyzyjnie i wyczerpująco stan faktyczny, którego dotyczyć ma usługa, a także udzielać rzetelnych i wyczerpujących odpowiedzi na zadawane przez Doradcę pytania, jeżeli zajdzie potrzeba uściślenia informacji dotyczących stanu faktycznego. Dlatego informacje udzielone przez Klienta powinny być sformułowane w sposób konkretny i ścisły, co zapewni poprawną interpretację przepisów i sposobu ich zastosowania w sytuacji przedstawionej przez Klienta. W przypadku potrzeby uzyskania przez doradcę dodatkowych informacji od Klienta termin na przyjęcie lub odrzucenie zlecenia (ewentualnie na jego wykonanie w przypadku zaistnienia takiej sytuacji po przyjęciu zlecenia) biegnie od chwili uzyskania przez doradcę pełnego obrazu stanu faktycznego i prawnego w sprawie.

3. Kancelaria udziela porad na podstawie przekazanych danych i nie ponosi odpowiedzialności za niedokładne przedstawienie stanu faktycznego, złe sformułowanie problemu, pytania czy nie przedstawienie istotnych faktów w danej sprawie Klienta.

4. Klient zobowiązuje się, że nie będzie podejmował działań zmierzających do dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

§8 · Odstąpienie od umowy

1. Klienci będący konsumentami mają prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od daty jej zawarcia (od daty akceptacji zlecenia przez Kancelarię). Kancelaria informuje jednak niniejszym Klientów będących konsumentami, że po udzieleniu odpowiedzi przez Doradcę konsument utraci prawo odstąpienia od umowy. Zamawiając usługę z terminem realizacji krótszym niż 14 dni konsument godzi się na wykonanie świadczenia przed upływem terminu dla odstąpienia.

2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może przybrać dowolną zrozumiałą treść, np. "Niniejszym odstępuję od umowy zawartej za pośrednictwem serwisu doradcapodatkowy.com". W treści oświadczenia należy podać imię i nazwisko konsumenta lub jego adres email zarejestrowany w Serwisie. Oświadczenie można złożyć na piśmie lub emailem.

§9 · Porada

1. W ramach serwisu ustalona jest standardowa opinia doradztwa podatkowego - polegająca na udzieleniu porady na zadanie pytanie (pytania), której objętość odpowiedzi merytorycznej mieści się w granicach 4 tys. znaków (ze spacjami), czyli na ok. 2 kartkach A4, bez opisu stanu faktycznego podanego przez Klienta. Co do zasady Kancelaria dąży, by porada zawierała odpowiedź czy wyjaśnienie problemu, podstawę prawną, w miarę możliwości orzecznictwo lub interpretacje indywidualne, w miarę możliwości rekomendację działania. Kancelaria nie udziela porad nie dotykających istoty problemu, chyba że co innego wynika z treści zlecenia.

2. Opinia klasyfikacyjna dotyczy zaklasyfikowania jednego produktu według jednej klasyfikacji (np. PKWiU albo PKD czy KŚT), a jej objętość powinna być dostosowana do uzasadnienia decyzji klasyfikacyjnej podjętej przez doradcę.

3. Termin realizacji usług to następny po przyjęciu zlecenia dzień roboczy (godź. 23:59), przy czym termin biegnie wyłącznie w godzinach dni roboczych (tzn. nie biegnie w niedziele, święta, soboty).

4. W przypadku, gdy zakres zlecenia Klienta uniemożliwia Kancelarii wykonanie zlecenia we wskazanym wyżej terminie, klient zostanie poinformowany o dłuższym terminie realizacji zlecenia przez powstaniem jakichkolwiek zobowiązań finansowych po jego stronie. W takim wypadku będzie miał prawo odstąpić od umowy bez żadnych zobowiązań finansowych.

5. Jeżeli Kancelaria przekroczy termin realizacji porady o ponad 24 godziny, Klient będzie miał prawo zrezygnować z zamówionej porady bez żadnych obciążeń finansowych, może też podtrzymać zlecenie za zniżką 10% za każde kolejne rozpoczęte 24 godziny, w sumie nie więcej niż 50%. Bezpośrednio po otrzymaniu takiej opóźnionej odpowiedzi Klient może odmówić zapłaty, a wtedy umowa ulega z tą chwilą rozwiązaniu.

6. Postanowienia ust.3-5 nie mają zastosowania w przypadku, gdy Klient nie dostarczył niezwłocznie informacji niezbędnych do wykonania porady lub nie dokonał innych czynności, od których udzielenie porady zależało. Klient może jednak zrezygnować z usługi w takim przypadku niezwłocznie po otrzymaniu od Kancelarii pierwszej wiadomości, z której wynikać może opóźnienie w udzieleniu porady.

§10 · Forma elektroniczna i pisemna porady

1. Efektem wykonanej usługi jest opinia (odpowiedź) Kancelarii (egzemplarz porady) udostępniona Klientowi  w Systemie Informatycznym oraz w pliku podpisanym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy wykorzystaniu kwalifikowanego certyfikatu.

2. Za dodatkowym wynagrodzeniem Klient może uzyskać opinię w formie pisemnej na papierze firmowym Kancelarii. Kancelaria może uznać, iż taka dodatkowa usługa zostanie uwzględniona w cenie porady.

§11 · Faktura i zapłata

1. Klient uiszcza wynagrodzenie na rachunek bankowy Kancelarii niezwłocznie, nie później niż 3 dni od daty wysłania przez Doradcę treści porady pocztą elektroniczną na adres e-mail podany przez Klienta, bez względu na to, czy Klient mógł zapoznać się z treścią porady czy też w ogóle z jej treścią faktycznie się zapoznał, pod warunkiem wystawienia przez Kancelarię faktury VAT zgodnie z odrębnymi przepisami.

2. Klient wyraża zgodę na wystawienie i doręczenie faktury w formie elektronicznej. W przypadku wystawienia paragonu z kasy fiskalnej klient wyraża zgodę na przekazanie skanu paragonu fiskalnego i udostępnienie oryginału paragonu w siedzibie Kancelarii.

3. Zapłata następuje wyłącznie po wystawieniu przez Kancelarię faktury VAT, poprzez przekazanie należności

1) przelewem na konto bankowe Kancelarii 61114020040000310231366623 (mBank),

2) poprzez system Paypal,

3) poprzez bezpieczne płatności internetowe (paynow, przelewy24).

4. Za dzień zapłaty uznaje się dzień uznania konta bankowego Kancelarii lub rachunku rozliczeniowego Kancelarii w podmiocie świadczącym usługi płatnicze, z tym zastrzeżeniem, że kwoty wpłacone przed zakończeniem porady stanowią kwoty wpłacone jedynie do rozliczenia na poczet przyszłych zobowiązań.

5. W terminie i na zasadach określonych w odrębnych przepisach Doradca wstawi fakturę VAT dla Klienta z tytułu świadczonych usług. W sytuacji gdy Klient korzystając uprzednio z usług Kancelarii nie uregulował w terminie należności za usługi Kancelarii, Kancelaria może powstrzymać się z wykonaniem usługi do czasu otrzymania zapłaty przy każdym zleceniu tego Klienta.

6. Ceny za usługi określone w Serwisie stanowią kwotę należną do zapłaty za usługę i zawierają podatek VAT jeżeli dana kwota podlega opodatkowaniu. W przypadku, gdy w danej sytuacji usługa nie podlega opodatkowaniu VAT, określona w Serwisie czy wynegocjowana cena nie podlega z tego powodu korekcie, obniżeniu.

7. W przypadku usług przelewy24 operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

§12 · Reklamacja

1. Klient w terminie 7 dni od momentu udostępnienia mu treści porady ma prawo do złożenia w dowolnej formie reklamacji z tytułu jakości i sposobu jej wykonania. Ograniczony termin nie umniejsza w żadnej mierze roszczeń Klienta, a jedynie jego upływ uniemożliwia załatwienie sprawy w świetle ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Kancelarię w terminie 5 dni roboczych od wpływu reklamacji, a odpowiedź zostanie udzielona w tej samej formie, w jakiej złożono reklamację.

3. W przypadku uznania reklamacji za zasadną, Kancelaria w razie potrzeby dokonuje przede wszystkim stosownych uzupełnień treści porady.

4. W przypadkach zwrotu wynagrodzenia za wykonaną usługę doradczą, jeżeli Kancelaria przekazała Klientowi fakturę VAT, Kancelaria wystawi w terminie 7 dni od daty uznania reklamacji fakturę korygującą, oraz dokona zwrotu ceny za poradę niezwłocznie po otrzymaniu potwierdzenia odbioru przez Klienta faktury korygującej zgodnie z odrębnymi przepisami.

5. Zasady reklamacji określone w ust.1-4 nie umniejszają w żaden sposób uprawnień Użytkownika określonych w obowiązujących przepisach prawa.

6. Kancelaria informuje o możliwości pozasądownego (polubownego) załatwienia sporów. Informacje na ten temat znaleźć można na stronach UOKiK https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.

§13 · Prawa autorskie zastrzeżone

1. Klient nie nabywa praw autorskich do treści otrzymanej porady, może ją jednak wykorzystywać w sposób zgodny z przeznaczeniem, drukując do celów własnych, czy przekazując swoim księgowym, doradcom, pracownikom, urzędom we własnych sprawach, których porada Kancelarii dotyczy. Klient składając zlecenie udzielenia porady może zastrzec zakaz publikacji treści porady. W braku takiego zastrzeżenia porada będzie mogła zostać opublikowana przez Kancelarię na podstawie nabytej niniejszym licencji niewyłącznej, po usunięciu informacji o charakterze tajemnicy technologicznej czy podobnej, pozwalające na skopiowanie poufnych receptur czy oryginalnego modelu biznesowego. Klient podając takie informacje i nie zastrzegając zakazu ich publikacji zrzeka się praw do jakiegokolwiek odszkodowania w związku z ujawnieniem tych informacji w wyniku zastosowania przez Kancelarię błędnej oceny informacji przekazanych przez Klienta.

2. System Informatyczny przeznaczony jest do zapoznania się przez Użytkownika z jego zawartością bez prawa do dokonywania przez Użytkownika jakichkolwiek modyfikacji poza modyfikacjami dopuszczonymi przez funkcjonalności Systemu Informatycznego.

3. System Informatyczny oraz objęte nim informacje podlegają ochronie prawnej jako przedmiot praw autorskich lub praw pokrewnych (copyright © by Artur M. Brzeziński 1995-2020) oraz jako baza danych. System Informatyczny przeznaczony jest do skorzystania z niego przez Użytkownika bezpośrednio w trakcie połączenia się z serwerami obsługującymi Serwis. Każdy inny sposób korzystania z zawartości Serwisu czy Systemu Informatycznego, w szczególności kopiowanie, rozpowszechnianie, powielanie, w jakikolwiek sposób, w jakiejkolwiek formie, w jakimkolwiek celu, odpłatnie lub nieodpłatnie, jest zabronione. Kancelaria dopuszcza zapisanie przez użytkownika stron serwisu na komputerze użytkownika, oraz dokonanie wydruku – w odniesieniu do stron prezentujących zlecenia i porady Użytkownika.

4. Naruszenie praw autorskich Kancelarii w jakimkolwiek zakresie skutkować będzie obowiązkiem uiszczenia przez naruszającego kary za bezumowne korzystanie z utworów w wysokości 1 (słownie: jeden) złoty za każdy znak publikacji, co do której nastąpiło naruszenie praw autorskich Kancelarii (włączając w to spacje, znaki przestankowe, litery, cyfry i znaki specjalne). Jeżeli naruszenie praw autorskich Kancelarii następuje na wielu polach eksploatacji, kara należna jest Kancelarii za każde pole eksploatacji oddzielnie.

§14 · Odpowiedzialność za szkodę

1. Kancelaria odpowiada cywilnie za szkodę spowodowaną udzieleniem błędnej porady w granicach określonych przepisami prawa i niniejszym regulaminem.

2. Odpowiedzialność jest jednak wykluczona, jeżeli błędne okazało się zaprezentowane przez Doradcę stanowisko organów podatkowych albo sądów, na których oparto odpowiedź, lub też gdy stanowisko to uległo następnie zmianie, lub gdy zmianie uległa linia orzecznictwa czy interpretacji - w tej mierze, w jakiej miało to związek z tym orzecznictwem czy interpretacjami.

3. Odpowiedzialność Kancelarii jest również wykluczona, jeżeli którakolwiek z informacji podanych przez Klienta była lub jest lub okazała się lub okaże się nieprawdziwa, błędna albo nieprecyzyjna - w tej mierze, a jakiej informacja ta miała wpływ na treść porady.

4. Kancelaria odpowiada cywilnoprawnie za zawinione przez siebie szkody. Kancelaria posiada ubezpieczenie cywilne (OC) od szkód powstałych z tytułu doradztwa podatkowego, a kwota gwarancyjna wynosi nie mniej niż 60’000 (słownie: sześćdziesiąt tysięcy) złotych za każde zdarzenie. Odpowiedzialność cywilna związana ze świadczeniem usługi doradczej wobec Klientów nie będących konsumentami ograniczona jest w każdym wypadku do sumy ubezpieczenia (kwoty gwarancyjnej) wynikającej z polisy OC.

5. W przypadku Klientów nie będących konsumentami w razie żądania odszkodowania, Klient zobowiązany jest niezwłocznie udostępnić Kancelarii wszelkie dokumenty pozwalające na ustalanie rozmiaru szkody pod rygorem utraty prawa do odszkodowania.

6. W przypadku Klientów nie będących konsumentami łączna suma ewentualnych odszkodowań, odsetek, zwrotu poniesionych kosztów związanych z dochodzeniem roszczeń itp. wydatków ograniczona jest do 50.000 zł, natomiast ewentualne odszkodowanie z tytułu błędnego funkcjonowania serwisu ograniczone jest do wysokości rzeczywistej szkody, z wyłączeniem utraconych korzyści i jest ograniczone do równowartości wynagrodzenia brutto ustalonego dla danej usługi.

7. Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązków zawodowych oraz za czyny sprzeczne z zasadami etyki zawodowej, Artur M. Brzeziński doradca podatkowy podlega odpowiedzialności dyscyplinarnej w ramach swojego samorządu zawodowego (Krajowa Izba Doradców Podatkowych).

§15 · Internet i telefon

1. Korzystanie z usług za pośrednictwem Systemu Informatycznego wymaga posiadania komputera, tabletu czy innego podobnego urządzenia, przeglądarki internetowej w wersji nie starszej niż: Firefox 27, Android 4.4.2, Chrome 31, Edge, IE 11 on Windows 7, Java 8u31, OpenSSL 1.0.1, Opera 20, Safari 9, z ustawieniem pozwalającym na wykorzystanie przez System Informatyczny cookies (ciasteczek), utrzymywanie w panelu klienta wyłącznie połączeń szyfrowanych SSL, a także adresu poczty elektronicznej służącego do komunikacji z Kancelarią. Przydatny jest aktywny numer telefonu komórkowego dla otrzymywania powiadomień o przebiegu usługi, oraz do celów identyfikacji użytkownika.

2. Kancelaria zwraca uwagę na szczególne zagrożenia związane z korzystaniem z Systemu Informatycznego drogą elektroniczną, takich jak wirusy komputerowe, programy szpiegowskie czy niezgodne z prawem działania osób trzecich. Aby zmniejszyć ryzyko wystąpienia takich zagrożeń System Informatyczny generuje losowe hasła o odpowiednim stopniu komplikacji, jednak użytkownik może je zmienić na własne. Użytkownik powinien chronić dostęp do haseł przed osobami upoważnionymi, oraz stosować oprogramowanie takie jak programy antywirusowe oraz zapory sieciowe. Ze swojej strony Kancelaria wykorzystuje zabezpieczenia techniczne uniemożliwiające dostęp osób nieuprawnionych do danych Użytkownika na poziomie zwyczajowo wymaganym w usługach podobnego rodzaju (serwer dedykowany renomowanego dostawcy usług hostingowych, zlokalizowany na terenie Polski, szyfrowanie SSL połączenia). Kancelaria zapewnia również, że udostępnione przez niego oprogramowanie jest wolne od wirusów komputerowych, programów szpiegowskich i podobnego oprogramowania.

3. Jeżeli porada udzielana jest telefonicznie, a do jej udzielenia zastosowanie znajdzie regulamin niniejszy, w szczególności gdy Klient wcześniej zaakceptował niniejszy regulamin, a także w sytuacji, gdy Klient wyrazi odrębną zgodę, wówczas połączenie telefoniczne z Doradcą może być rejestrowane. Zarejestrowane dane mogą być jednak wykorzystane jedynie dla określenia treści porady i wyłącznie w kontaktach Doradcy z Klientem.

4. Jeżeli klient opublikuje na stronach Serwisu opinię na temat porady i jej przebiegu, w tym opinię zawierającą jego podpis lub link do strony www, Klient wyraża zgodę na opublikowanie tej opinii w sieci Internet. Klient ma prawo w każdym czasie zażądać od Kancelarii zaprzestania rozpowszechniania wyrażonej przez siebie opinii, bez względu na powód. Jeżeli jednak opinia została rozpowszechniona w sieciach społecznościowych w sposób uniemożliwiający zaprzestanie jej publikacji w tych sieciach, wówczas obowiązki Kancelarii w tej mierze ograniczają się wyłącznie do tych publikacji, na których rozpowszechnienie Kancelaria ma bezpośredni wpływ.

§16 · Polityka prywatności

1. Kancelaria informuje, iż jako administrator przetwarza dane osobowe uzyskane od Klienta obejmujące imię, nazwisko lub nazwę przedsiębiorstwa, adres, numer NIP, dane kontaktowe takie jak adres email i numer telefonu, a także numery IP urządzeń końcowych, z których Klient dokonuje wpisów w Systemie Informatycznym (zlecenia, korespondencja w trakcie porady) oraz datę akceptacji regulaminu.

2. Powyższe dane są przetwarzane w celu wykonania umowy łączącej Kancelarię oraz Klienta, a także w celu zawierania kolejnych umów w ramach współpracy (art.6 ust.1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO.

3. Powyższe dane są przetwarzane także w celu wykonania obowiązku prawnego ciążącego na Kancelarii (art.6 ust.1 lit. c RODO), tj. obowiązku identyfikacji Klienta oraz weryfikacji jego tożsamości, stosownie do art.34 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

4. Powyższe dane będą przechowywane do końca okresu przedawnienia zobowiązań podatkowych z tytułu podatku dochodowego oraz podatku od towarów i usług, nie krócej jednak niż do końca okresu obowiązkowego przechowywania ksiąg i ewidencji podatkowych zgodnie z odrębnymi przepisami, i nie krócej niż jest to niezbędne dla ochrony Kancelarii przed roszczeniami odszkodowawczymi ze strony Klienta.

5. Użytkownikowi i Klientowi przysługuje prawo dostępu do ww. danych, prawo do ich sprostowania, prawo do ich przeniesienia. Użytkownikowi nie przysługuje jednak prawo do złożenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania na wskazanej wyżej podstawie prawnej stosownie do art.37 ust.6 ustawy o doradztwie podatkowym.

6. Kancelaria informuje o ograniczeniu praw w zakresie ochrony danych osobowych. Przepisy art. 15 ust. 1 i 3, art. 18 i art. 19 RODO stosuje się w zakresie, w jakim nie naruszają obowiązku zachowania przez Kancelarię tajemnicy zawodowej doradcy podatkowego. W przypadku danych osobowych pozyskanych przez Kancelarię w związku z wykonywaniem doradztwa podatkowego nie stosuje się przepisu art. 21 ust. 1 RODO.

7. Kancelaria przetwarza również dla celów statystycznych, anonimowo, dane Użytkowników i Klientów odwiedzających strony internetowe Kancelarii, przy użyciu własnych cookies, a także poprzez usługę Google Analytics. Dane te nie są wykorzystywane do żądnych innych celów, niż statystyczne dotyczące odwiedzin na stronie, nie są wykorzystywane w szczególności do żadnych celów marketingowo-reklamowych, a także są przetwarzane przez Kancelarię anonimowo bez powiązania z konkretnym Klientem czy Użytkownikiem. Przetwarzanie tych danych zapewnia realizację prawnie uzasadnionych interesów Kancelarii polegających na zarządzaniu stroną internetową.

8. Jako administrator danych osobowych Kancelaria wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić bezpieczeństwo wzmiankowanych danych osobowych w stopniu odpowiadającym ryzyku naruszenia praw i wolności osób fizycznych oraz charakterowi danych osobowych, a także, aby zapobiec niepotrzebnemu zbieraniu danych osobowych - zgodnie z RODO.

9. Zgodnie z art.39 ust.1 ustawy o doradztwie podatkowym, treść porad i dokumentów związanych z poradami jest usuwana po upływie 5 lat od zamknięcia zlecenia.

§17 · Raportowanie schematów podatkowych

1. Większość porad podatkowych obejmuje jedynie ocenę istniejącego stanu rzeczy i nie są związane z obowiązkiem raportowania schematu podatkowego. W sytuacji jednak, gdy taki obowiązek występuje (https://www.podatki.gov.pl/mdr/) Klient nie zwalnia Kancelarii z obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej, gdyż może to spowodować możliwość ujawnienia organom podatkowym znacznie szerszej informacji o sytuacji Klienta, niż sam raport podatkowy.

2. W przypadku, gdyby treść porady powodowała obowiązek zgłoszenia schematu podatkowego, Kaneclaria informuje pisemnie Klienta o obowiązku przekazania schematu podatkowego do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej oraz przekazuje Klientowi dane Kancelarii, dotyczące schematu podatkowego, wskazane poniżej.

3. Dane identyfikujące przekazującego informację: Kancelaria Prawnicza Artur M. Brzeziński Doradca Podatkowy, ur. 30 czerwca 1972 r. w Godzieszach Wlk., identyfikator podatkowy 6181020327, zam. 62-800 Kalisz, ul. Kresowa 4.

§18 · Definicje

1. Osoba korzystająca z serwisu Doradcapodatkowy.com lub Doradcapodatkowy.online zwana jest w niniejszym regulaminie Użytkownikiem, a Użytkownik korzystający z usług doradczych Kancelarii zwany jest jest w niniejszym regulaminie Klientem.

2. Ilekroć mowa jest w niniejszym regulaminie o Serwisie, należy przez to rozumieć serwis internetowy Doradcapodatkowy.com lub Doradcapodatkowy.online, w tym również opisany w ust.3 System Informatyczny.

3. Ilekroć mowa jest w niniejszym regulaminie o Systemie Informatycznym, należy przez to rozumieć dostępną  w Serwisie aplikację bazodanową umożliwiającą kontakt pomiędzy Klientem a Kancelarią, przechowującą, porządkującą i prezentującą informacje związane z usługami doradczymi świadczonymi przez Kancelarię.

4. Ilekroć mowa jest w niniejszym regulaminie o konsumencie, należy przez to rozumieć również osobę fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Konsumentem nie będzie zatem biuro rachunkowe, adwokat, radca prawny czy doradca prawny, który uzyskuje poradę w imieniu, na rachunek czy w sprawie innego podmiotu (np. swojego klienta czy kontrahenta). Konsumentem nie będzie zwykle podmiot zawodowo zajmujący się doradztwem podatkowym, prawnym, ekonomicznym czy rachunkowością.

§19 · Postanowienia końcowe

1. Postanowienia niniejszego regulaminu dotyczące doradztwa podatkowego stosować należy również w odniesieniu do usług doradztwa prawnego, ekonomicznego, finansowego, świadczonego przez Kancelarię.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa. Postanowienia sprzeczne z art.384 i nast. Kodeksu cywilnego nie maja zastosowania w stosunku do umów zawartych z konsumentami.

3. Świadczenie usług odbywa się w szczególności zgodnie zasadami określonymi w ustawie z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 1422 z poźn. zm.), zgodnie z ustawą z dnia 5 lipca 1996r. o doradztwie podatkowym (t. jedn. Dz.U. z 2011 r. nr 41 poz. 213 z późn. zm.) oraz zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827).

4. Dla sporów pomiędzy Klientami nie będącymi konsumentami a Kancelarią właściwy jest sąd siedziby Kancelarii.

5. Nieważność czy bezskuteczność któregokolwiek z postanowień niniejszego regulaminu nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałej części regulaminu.

6. Prawem właściwym dla stosunków prawnych istniejących pomiędzy Kancelarią a użytkownikami czy Klientami jest prawo polskie.

7. Kancelaria zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian do niniejszego regulaminu w przyszłości. Zmiany dokonywane są przez Kancelarię poprzez zamieszczenie nowej treści Regulaminu na stronie internetowej. W odniesieniu do umów zawartych przed zmianą regulaminu zastosowanie znajdą postanowienia regulaminu z chwili przesłania zapytania, chyba że Klient zechce zastosować się do nowej treści regulaminu.

8. Regulamin w brzmieniu niniejszym obowiązuje od 10.05.2023 r.

Efektywnie, bezpiecznie i rzetelnie

Dane dotyczą porad online zrealizowanych w ciągu 30 ostatnich dni.
Wygenerowano: 2024-06-18 10:09:19