reklamacje

Przede wszystkim za poradę płaci wyłącznie klient zadowolony z usług Kancelarii, co oznacza, iż Klient niezadowolony może odstąpić od zapłaty za usługi Kancelarii pod warunkiem szczegółowego uzasadnienia swojego stanowiska odnośnie oceny usług Kancelarii oraz pod warunkiem, że obiektywnie istnieją powody do niezadowolenia. Niezadowolenie z niekorzystnego stanu prawnego (prawo niekorzystne dla Klienta) nie stanowi podstawy do odstąpienia od zapłaty. Gwarancją jest za to objęte pełne wyjaśnienie sytuacji prawnej Klienta w świetle udzielonych przez Klienta informacji.

Zatem zwykle Klient zamawiający porady na doradcapodatkowy.com nie ma potrzeby składać reklamacji, bo wystarczy, że w sposób uzasadniony odmówi zapłaty zgodnie z regulaminem.

100% gwarancji

Każdy Klient ma jednak prawo: po pierwsze złożyć reklamację zgodnie z regulaminem, a po drugie ma prawo wystąpić do sądu powszechnego z pozwem o odszkodowanie (Kancelaria jest zaś ubezpieczona od odpowiedzialności cywilnej). Bez względu jednak na to, czy Państwa ocena stanu prawnego odbiega od zaprezentowanej w powyższym Regulaminie, czy też nie, Kancelaria deklaruje, iż dołoży starań, aby załatwić sprawę dla dobra Klienta. W końcu chodzi o to, aby Klient był zadowolony, a Kancelaria otrzymała wynagrodzenie.

Klient w terminie 7 dni od momentu udostępnienia mu treści porady ma prawo do złożenia reklamacji z tytułu jakości i sposobu jej wykonania. Ograniczony termin nie umniejsza w żadnej mierze roszczeń Klienta, a jedynie jego upływ uniemożliwia załatwienie sprawy w świetle ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Reklamacja pod rygorem nieważności wymaga formy pisemnej, którą należy przesłać na adres Kancelarii, identyfikując usługę oraz podając treść reklamacji.

Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Kancelarię w terminie 5 dni roboczych od wpływu reklamacji. W przypadku uznania reklamacji za zasadną, Kancelaria w razie potrzeby dokonuje przede wszystkim stosownych uzupełnień treści porady. W przypadkach zwrotu wynagrodzenia za wykonaną usługę doradczą, jeżeli Kancelaria przekazała Klientowi fakturę VAT, Kancelaria wystawi w terminie 7 dni od daty uznania reklamacji fakturę korygującą, oraz dokona zwrotu ceny za poradę niezwłocznie po otrzymaniu potwierdzenia odbioru przez Klienta faktury korygującej zgodnie z odrębnymi przepisami.

Jeżeli Kancelaria nie uzna reklamacji za zasadną, przesłane przez Kancelarię pismo ułatwi Klientowi ewentualne dochodzenie roszczeń na innej drodze.

Efektywnie, bezpiecznie i rzetelnie

Dane dotyczą porad online zrealizowanych w ciągu 30 ostatnich dni.
Wygenerowano: 2024-06-18 09:57:20