bezpieczeństwo i poufność

Na szeroko pojęte bezpieczeństo Klienta korzystającego z usług na stronie www.doradcapodatkowy.com składają się m.in.:

  • kwalifikacje doradcy (wpis na listę doradców podatkowych, wykształcenie prawnicze, ponad 20 lat doświadczenia;
  • szyfrowane połączenie SSL (zielony pasek adresu lub kłódka w przeglądarce, z ubezpieczeniem poufności wymiany danych;
  • każda porada podpisana certyfikatem kwalifikowanym (forma elektroniczna równa formie pisemnej, pewność treści udzielonej porady),
  • każda porada jest fakturowana lub potwierdzona paragonem fiskalnym (pewność, że porada została przez doradcę udzielona),
  • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej doradcy podatkowego za wadliwie wykonane usługi;
  • ustawowa tajemnica zawodowa doradcy podatkowego - taka sama, jak tajemnica adwokacka.

Największe znaczenie ma oczywiście status doradcy podatkowego jako zawodu zaufania publicznego i związana z tym tajemnica zawodowa.

Współpraca z doradcą podatkowym daje klientowi zdecydowanie większe gwarancje bezpieczeństwa, niż współpraca z księgowymi zatrudnionymi w firmie czy z księgowymi wykonującymi swój zawód w oparciu o certyfikat księgowy, na podstawie ustawy o rachunkowości. I nie chodzi tutaj wcale o kwalifikacje zawodowe, ale o poufność relacji klient-księgowy, klient-doradca.

Oczywiście nie każdy podatnik jest potencjalnym przestępcą, nie każdy klient chroni informacje mogące pogrążyć go w postępowaniu podatkowym czy kontrolnym. Każdy klient chciałby jednak, aby jego relacje z księgowym czy doradcą miały charakter poufny, szczególnie na wypadek kontroli podatkowej. Gwarancję tej poufności daje jednak w Polsce jedynie współpraca z doradcą podatkowym, radcą prawnym czy adwokatem.

Zgodnie z ustawą o doradztwie podatkowym doradca podatkowy jest obowiązany zachować w tajemnicy fakty i informacje, z którymi zapoznał się w związku z wykonywaniem zawodu. Doradca podatkowy nie może być ponadto przesłuchiwany jako świadek co do faktów i informacji, na które rozciąga się obowiązek zachowania tajemnicy. Takich gwarancji bezpieczeństwa i poufności nie daje klientowi współpraca z księgowym zatrudnionym w jego własnej firmie czy z księgowym wykonującym zawód w oparciu o certyfikat księgowy.

Bez stosownej procedury sądowej urzędnik skarbowy nie przesłucha doradcy podatkowego, aby dowiedzieć się, o czym doradca podatkowy rozmawiał z kontrolowanym podatnikiem. Nie przesłucha też pracowników doradcy podatkowego, bo ich również obejmuje ten sam zakaz przesłuchiwania. Dopiero sąd w wyjątkowych wypadkach może zwolnić doradcę podatkowego z obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej, ale tylko wtedy, gdy jest to niezbędne dla dobra wymiaru sprawiedliwości, i jednocześnie okoliczność nie może być ustalona na podstawie innego dowodu. Są to bardzo surowe warunki, tak samo surowe, jak w przypadku radców prawnych i adwokatów. Na dodatek w razie wydania przez sąd stosownego postanowienia, na postanowienie to przysługuje zażalenie do sądu wyższej instancji. W praktyce zatem klient doradcy podatkowego może czuć się całkowicie bezpieczny.

Czy sądy chętnie zwalniają doradców podatkowych z tajemnicy zawodowej? Nie. Przykładem może być w tym zakresie postanowienie wydane przez Sąd Okręgowy w Szczecinie w sprawie IV KP 713/10, kiedy to sąd nie dopuścił do przesłuchania doradcy podatkowego nawet na wniosek klienta.

Polskie regulacje prawne nie odbiegają od standardów europejskich czy anglosaskich. Dla przykładu 23 stycznia 2013 r. brytyjski Sąd Najwyższy Zjednoczonego Królestwa wydał wyrok potwierdzający, iż zakaz przesłuchania w charakterze świadka nie obejmuje komunikacji między klientami i księgowymi czy doradcami finansowymi. Tak więc prawo polskie, podobnie jak systemy prawne wielu innych państw, stawia na uprzywilejowanej pozycji relacje pomiędzy doradcami podatkowymi a ich klientami. Rozmowy pomiędzy klientem a księgowym nie są poufne i mogą zostać wykorzystane przez organy podatkowe. I chociażby z tego względu warto wybierać doradców podatkowych jako partnerów w rozmowach o naszych podatkach.

Istnieją jednak dwa ustawowe wyjątki tajemnicy zawodowej doradców podatkowych. Pierwszy wyjątek to raportowanie schematów podatkowych. Regulacje te wprowadzono zgodnie z prawem unijnym, jednak w Polsce przybrały one nieco inny charakter, jest też wątpliwe, czy klient może zwolnić doradcę podatkowego z tajemnicy zawodowej. Można zalecić w tym względzie pytanie raczej o konsekwencje rozwiązań podatkowych, niż o to, jaki schemat podatkowy zastosować. Polecam Państwa uwadze stanowiska Krajowej Rady Doradców podatkowych:

Drugi wyjątek służy przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Doradcy podatkowi rozpoznają ryzyko prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu związane ze stosunkami gospodarczymi lub z transakcją okazjonalną oraz oceniają poziom rozpoznanego ryzyka, ewentualnie dokonując zgłoszenia. Zgodnie z tymi przepisami doradca podatkowy musi też ustalić tożsamość klienta (ale może to uczynić nie tylko pobierając imię, nazwisko, ale również poprzez ustalenie numeru telefonu czy adresu email w zależności od sytuacji).

Nasza kancelaria w pełni stosuje obowiązujące przepisy prawa, rozpatrując jednak możliwe wątpliwości zawsze na korzyść przedsiębiorców, zgodnie z Prawem przedsiębiorców.

Wszelkie przepisy dotyczące tajemnicy zawodowej doradcy podatkowego są w Polsce w odniesieniu do doradztwa podatkowego takie same, jak w przypadku tajemnicy adwokackiej.

Jeżeli chodzi o dane osobowe i tajemnicę korespondencji, to dostęp do baz danych, poczty i wszelkich informacji związanych z poradami internetowymi w kancelarii ma tylko jedna osoba - doradca podatkowy Artur M. Brzeziński.

Efektywnie, bezpiecznie i rzetelnie

Dane dotyczą porad online zrealizowanych w ciągu 30 ostatnich dni.
Wygenerowano: 2024-06-18 09:52:29