wygrane sprawy

URATOWANE PIENIĄDZE MOICH KLIENTÓW
ponad 34 mln zł
Uzyskanie zwolnienia od kosztów sądowych

W wyniku nietypowej argumentacji w złożonym przeze mnie sprzeciwie sąd zwolnił klienta z wysokiego wpisu w sprawie.

UCS odmówił wydania dokumentów

W wyniku mojego działania podatnik uzyskał dostęp do protokołu czynności kontrolnych, który ukrywano przed nim trzy miesiące.

Niespotykanie stronniczy urząd skarbowy

W wyniku mojego odwołania urząd skarbowy nie uzyska od podatnika podatku VAT oraz dodatkowej sankcji VAT w kwocie 951'192 zł.

Skarga do WSA

W wyniku mojej skargi WSA uchylił orzeczenie sankcji (dodatkowego zobowiązania) w podatku VAT w kwocie 1'584'571 zł.

Obrona przed skargą kasacyjną do NSA

W wyniku mojej pomocy NSA potwierdził, iż urząd niedostatecznie uzasadnił wstrzymanie zwrotu VAT 242'402 zł.

Urząd skarbowy uznał dobrą wiarę podatnika

Dzięki mojemu wsparciu podatnik nie zapłaci VAT w kwocie 38'139 zł mimo braku prawem wymaganych dokumentów.

US odmówił wypłaty pieniędzy zgodnie z decyzją UCS

Wskutek mojego ponaglenia ustalono, że ponad 8-miesięczna zwłoka w wypłacie 757'986 zł podatku VAT była niezgodna z prawem.

Urząd Skarbowy wycofał się z ustaleń kontroli

Udzielona przeze mnie pomoc prawna zakończyła trwający ponad 5 lat spór o 479'090 zł podatku pełną wygraną podatnika.

Czyżby urząd przestraszył się pełnomocnika?

Dzięki mojej pomocy uznano doręczenie protokołu kontroli za bezskuteczne, a mój mandant przedłożył w kontroli kluczowe dowody.

Urząd nie doręczył protokołu kontroli

Dzięki mojemu wsparciu podatnik otrzyma w końcu protokół kontroli. Jeśli uzna protokół i złoży korekty, sankcja VAT będzie niższa.

Rezygnacja z zarzutów kontroli

Dzięki mojej analizie dowodów w sprawie, po blisko czterech latach umorzono postępowanie ws. oszustwa VAT na kwotę 165'449 zł.

Jak z oszusta VAT stać się nieuważnym podatnikiem

Dzięki mojej obronie podatek VAT wg wyniku kontroli został w końcowej decyzji obniżony o 534'813 zł, a dodatkowe zobowiązanie podatkowe ze 100% do 30%.

Upoważniony okazał się nieupoważniony

Dzięki egzekwowaniu przepisów Ordynacji podatkowej Klient nie zapłaci podatku VAT zgodnie z art.108 ustawy o VAT w kwocie 130'658 zł.

Drugi raz uchylona decyzja UCS

W wyniku mojego odwołania klient nie zapłaci podatku VAT 2'925'158 zł z tytułu rzekomego udziału w oszustwie VAT.

Bezzasadna odmowa wydania zaświadczenia

W wyniku mojego zażalenia urząd miasta został zobowiązany do przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego i wydania zaświadczenia.

Decyzja uchylona i umorzona

W wyniku mojego odwołania i z powodów formalnych izba administracji skarbowej umorzyła sprawę o 144'331 zł VAT-u.

Jak wiele przepisów Ordynacji podatkowej da się naruszyć?

W wyniku mojego odwołania Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Łodzi uchylił decyzję przypisującą podatnikowi VAT w kwocie 293'286 zł.

Niespotykanie stronniczy urząd skarbowy

Moje odwołanie doprowadziło do uchylenia decyzji zmniejszającej kwotę VAT do zwrotu o 419'170 zł.

Organ wycofał się z przypisu kontroli

Moja ocena protokołu kontroli poskutkowała wydaniem po 38 m-cach decyzji I instancji korzystniejszej o 10'385'799 zł.

Uchylono rygor natychmiastowej wykonalności

Dzięki mojemu wnioskowi o wznowienie postępowania uchylono rygor natychmiastowej wykonalności decyzji podatkowej.

Brak kary za naruszenie obostrzeń

Moja analiza akt sprawy wykazała, że formalnie protokół kontroli nie pozwala na podjęcie rozstrzygnięcia niekorzystnego dla klienta.

Transakcje nierzetelne jednak rzetelne

Dzięki mojemu odwołaniu Dyrektor IAS w Opolu uchylił decyzję zwiększającą podatnikowi VAT do zapłaty o kwotę 479'090 zł.

UCS uchylił własną decyzję

Dzięki mojemu odwołaniu urząd celno-skarbowy w Toruniu uchylił w ciągu zaledwie pół roku własną decyzję opiewającą na 3'177'130 zł.

Uchylenie blokady STIR

Dzięki mojemu zażaleniu Szef KAS został zmuszony do ograniczenia zakresu blokady STIR o 1'052'733 zł i to w ciągu 7 dni roboczych.

Wznowienie postępowania

Dzięki mojemu wnioskowi podatnik na nowo uzyskał możliwość wykazania, że nie zachodzą przesłanki nadania rygoru natychmiastowej wykonalności.

Owołanie od decyzji US

Dzięki mojemu odwołaniu decyzja obciążająca podatnika dodatkowo kwotą 165'449 zł została uchylona z powodu braków postępowania dowodowego.