5.0
opinii: 27

opinie Klientów

Czytaj opinie

Odszkodowanie w kosztach

przykład pytania faktycznie zadanego przez Klienta, na które udzielono odpowiedzi

Szanowny Panie, Poniżej przedstawiam informacje dotyczące sporu sądowego z pozwu XXXX sp. z o.o. przeciwko XXXX sp. z o.o. niezbędne dla oceny podatkowego charakteru wydatku poniesione przez XXXX sp. z o.o.

1. XXXX sp. z o.o. dostarczyła spółce XXXX sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie XXXX sztuk płyt peronowych w styczniu 2012 roku.

Na płyty te spółka XXXX sp. z o.o. udzieliła standardowej rękojmi za wady oraz udzieliła gwarancji jakości na okres 48 miesięcy.

2. W maju i czerwcu 2013 roku spółka XXXX sp. z o.o. zgłosiła XXXX reklamacje odnośnie wad fizycznych XXXX sztuk płyt peronowych.

3. Spółka XXXX sp. z o.o. uznała swoją odpowiedzialność z tytułu udzielonej rękojmi za wady i gwarancji jakości i w okresie marzec-kwiecień 2014 roku dostarczyła spółce XXXX sp. z o.o. XXX nowych płyt peronowych ale odmówiła wykonania prac polegających na demontażu wadliwych płyt i montażu nowych płyt z uwagi na fakt, iż zdaniem Spółki peron był wadliwie wykonany i zakres prac w zakresie demontażu i montażu jest większy niż w typowych okolicznościach.

4. Spółka XXXX sp. z o.o. obciążyła XXXX sp. z o.o. kwotą XXX.000,00 zł odpowiadającą wynagrodzeniu jaki spółka XXXX sp. z o.o. zapłaciła za demontaż i montaż płyt peronowych wykonawcy tych robót.

5. Ponieważ XXXX sp. z o.o. negował zasadność obciążenia go obowiązkiem zwrotu wydatków poniesionych przez XXXX sp. z o.o. oraz wysokość tego obciążenia spółka XXXX sp. z o.o. złożyła w grudniu 2014 roku pozew o zapłatę kwoty XXX.000,00 zł do Sądu Okręgowego w Lublinie IX Wydziału Gospodarczego.

6. Na skutek zarzutu niewłaściwości Sądu w Lublinie zgłoszonego w odpowiedzi na pozew , sprawa pozwu spółki XXXX została przekazana do Sądu Okręgowego w XXXX Wydziału Gospodarczego pod sygn. akt XXXX.

7. W dniu XXXX r. Sąd Okręgowy w Warszawie wydal postanowienie o skierowaniu sprawy do mediacji i wyznaczył mediatora.

8. Strony w wyniku postępowania mediacyjnego zawarły ugodę , która ma walor ugody sądowej.

9. Przedmiotem ugody jest uzgodnienie, że kwota XX.000 ,00 zł. płatna w 3 równych miesięcznych ratach ( do XXXX r., XXXX r. i XXXX r. tytułem zwrotu wydatków spółki XXXX sp. z o.o. poniesionych na demontaż wadliwych płyt peronowych i montaż nowych płyt peronowych zaspakaja roszczenia spółki XXXX z tego tytułu.

10. W załączeniu przesyłam:
-pozew;
-odpowiedź na pozew;
-postanowienie Sądu o skierowaniu
sprawy do mediacji - ugodę

PYTANIE:
Czy kwota XX 000 ( zgodnie z ugodą) zapłacona w trzech ratach będzie kosztem uzyskania przychodu.? Kiedy powstanie koszt podatkowy ( czy w dacie zapłaty ?)
Czy w 2015 roku należy ująć całą kwotę w kosztach bilansowych ? Jak potraktować koszt ponownie wydanych płyt ( wymiana), reklamowane płyty zużyto na potrzeby własne firmy na drogi dojazdowe- czy nie powstał tu problem z vat ?

Efektywnie, bezpiecznie i rzetelnie

Dane dotyczą porad online. Informacja o czasie oczekiwania na poradę i objętości porady dotyczy pięciu ostatnich porad.
Wygenerowano: 2021-09-22 22:58:20