5.0
opinii: 26

opinie Klientów

Czytaj opinie

Uszlachetnianie, produkcja na zamówienie, dostawa towarów

przykład pytania faktycznie zadanego przez Klienta, na które udzielono odpowiedzi

Dzień dobry, Panie Doradco oto mój problem: Spółka z o.o. jest firmą produkcyjną i prowadzi działalność, m.in. w zakresie:
1. 31.01.Z. – produkcja mebli biurowych i sklepowych,
2. 31.09.Z. – produkcja pozostałych mebli.

Przedmiotem produkcji i sprzedaży w Spółce są:
1. meble XXXX,
2. stelaże XXXX.

Spółka współpracuje w 100% z zagranicznymi kontrahentami posiadającymi siedzibę swojej działalności na terytorium Unii Europejskiej (XXXX) i nie posiadającymi stałego miejsca prowadzenia działalności na terytorium RP. Spółka z kontrahentami nie ma podpisanej umowy o współpracy.

1. Spółka jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług, zarejestrowanym jako podatnik VAT UE.
2. Kontrahenci zagraniczni są podatnikami od wartości dodanej zidentyfikowanej na potrzeby transakcji wewnatrzwspólnotowych na terytorium państwa członkowskiego innego niż terytorium kraju.

Kontrahenci z UE do produkcji mebli tapicerowanych przekazują Spółce tkaninę obiciową, z której wykonywane są fotele, sofy, krzesła. Tkanina ta nie jest sprzedawana Spółce lecz powierzana jej do obróbki; nie jest ona własnością Spółki lecz kontrahenta. Pozostałe surowce produkcyjne, takie jak: stelaż drewniany, pianka, zszywki lakier, stanowią własność Spółki. Wartość powierzonego materiału obiciowego w ogólnej wartości mebli wynosi – w zależności od modelu – około 20-25%. Spółka wykonuje te meble przy pomocy własnych pracowników oraz własnych maszyn.

JEDNAK:
1. Spółka nie ma praw własnościowych do tych mebli, ponieważ jest to własność kontrahentów, jest to ich wzór;
2. Spółka tych mebli nie może nikomu innemu sprzedać, nie ma żadnych praw do wzoru;
3. własnością Spółki są surowce (drewno, zszywki, nici, pianki itd.) z których meble są wykonane OPRÓCZ XXXX;
4. kontrahenci dostarczają Spółce wzór tych mebli, wykroje i na podstawie tego Spółka produkuje meble – wykonuje usługę produkcyjną.

Spółka wykonuje swoją produkcję/usługę na podstawie złożonego przez kontrahenta zamówienia. Jest to produkcja ciągła, tzn. nie są to zamówienia na pojedyncze sztuki lecz hurtowe ilości. Co pewien czas kontrahenci dostarczają Spółce nowe meble/wzory i składają na nie kolejne zamówienia dostarczając własną tkaninę.
Spółka prowadzi dla powierzonych tkanin pozabilansową ewidencję magazynową ilościowo-wartościową. Tylko dla celów ewidencyjnych i statystycznych wycenia tę tkaninę wg cen ewidencyjnej 5 EUR lub 5 GBP za 1 mb (w zależności czy kontrahent z Anglii, czy Niemiec, czy Francji). Z żadnej dokumentacji od kontrahenta nie wynika wartość tkaniny, z dokumentacji tej wynika tylko ilość przekazanego materiału. Kiedyś Spółka odkupiła od kontrahenta kilka metrów tkaniny i kontrahent wystawił fakturę sprzedaży, w której cena za 1mb widniała ok. 12 GBP.
Spółka zgodnie z art. 109 ust. 9 ustawy o VAT prowadzi ewidencję, która zawiera m.in.:
• nr proformy/Pz,
• datę przyjęcia materiału,
• nr Rw,
• datę wydania materiału,
• nr Pw,
• datę przyjęcia wyrobu,
• nr Wz, datę wydania towaru,
• nr f-ry sprzedaży,
• datę faktury,
• datę obowiązku podatkowego,
• wartość usługi bez podatku,
• nazwę usługi.

Spółka sprzedaż tych mebli traktuje jako świadczenie usług – usługa na ruchomym majątku rzeczowym. Spółka na fakturze sprzedaży nie wykazuje stawki VAT, lecz adnotację:
„Zgodnie z art. 28b ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług do zapłaty podatku od wartości dodanej od niniejszej transakcji zobowiązany jest nabywca usługi. Przedmiotem transakcji jest usługa na ruchomym majątku rzeczowym. Nie podlega VAT. Odwrotne obciążenie”

Spółka organizuje również transport i załadunek tych mebli, tzn. zamawia usługę transportową w firmie transportowej/spedycyjnej i pracownicy załadowują meble na naczepę. Cena za meble nie zawiera kosztów transportu, Spółka wystawia kontrahentom (po dostarczeniu mebli na miejsce przeznaczenia) oddzielną fakturę za transport i traktuje to jako sprzedaż usług transportowych. Ceną za tą usługę jest wartość kosztów transportu + marża za organizację go; tak więc nie jest to refaktura. Na fakturze za usługę transportową widnieje adnotacja:
„Zgodnie z art. 28b ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług do zapłaty podatku od wartości dodanej od niniejszej transakcji zobowiązany jest nabywca usługi. Odwrotne obciążenie”.

Panie Doradco, czy Spółka postępuje prawidłowo, kwalifikując w/w sprzedaż jako usługę na ruchomym majątku rzeczowym oraz fakturując w opisany sposób usługę transportową?

Nadmienię również, że w INTRASTACIE do przywozu tkaniny i wywozu mebli Spółka stosuje następujące kody:

1. w przypadku przywozu tkaniny:
o kod 41 - Dostawa towarów, w celu uszlachetniania lub przetwarzania w ramach umowy (kontraktu) - towar ma wrócić do państwa wysyłki
2. w przypadku wywozu mebli:
o 51 - Dostawa towarów po uszlachetnianiu lub przetworzeniu w ramach umowy (kontraktu) - towary, które wracają do kraju wysyłki

Do 2000r. Spółka w/w sprzedaż traktowała jako eksport towaru (nie byliśmy wtedy jeszcze w UE); w trakcie kontroli Urzędu Skarbowego, kontrolujący zarzucili, iż Spółka źle kwalifikuje sprzedaż, gdyż jest to uszlachetnianie czynne czyli usługa, a nie eksport towaru. W chwili wejścia Polski do UE uszlachetnianie „zniknęło” i jest „usługa na ruchomym majątku rzeczowym” – oczywiście jeżeli transakcja odbywa się w ramach UE.

Praktycznie co roku w Spółce jest kontrola z VAT-u, ponieważ w deklaracjach wykazywana jest nadwyżka podatku naliczonego nad należnym, którą Spółka wskazuje do zwrotu na rachunek bankowy.
Do tej pory przez tyle lat, żadna kontrola nie podważała rozliczeń w/w sprzedaży.

Na marginesie dodam, że w Spółce występuje również sprzedaż do Niemiec jako wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów; produkowane i sprzedawane są stelaże drewniane i ich części (wg zamówień kontrahenta), które to Spółka produkuje z własnych surowców – drewno, zszywki, śruby, klej itd. Do tych wyrobów kontrahent nie dostarcza żadnych swoich surowców. Jest to kontrahent, który kupuje od Spółki tylko i wyłącznie stelaże/elementy – nie meble. Nie ma to nic wspólnego z wcześniej omawianą sprzedażą. Sprzedaż ta traktowana jest jako WDT ze stawką 0% VAT.

Efektywnie, bezpiecznie i rzetelnie

Dane dotyczą porad online. Informacja o czasie oczekiwania na poradę i objętości porady dotyczy pięciu ostatnich porad.
Wygenerowano: 2020-12-04 07:14:37