porada - co otrzymasz?

Efektem wykonanej usługi (porady internetowej) jest opinia (odpowiedź) Kancelarii (egzemplarz porady) udostępniona Klientowi pocztą elektroniczną w pliku podpisanym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy wykorzystaniu kwalifikowanego certyfikatu. Porada zawsze wyjaśni problem postawiony przez Klienta (może jednak wskazać na istnienie rozbieżnych stanowisk sądów czy organów podatkowych), a z reguły wskaże również inne obszary, na które Klient powinien zwrócić uwagę. Porada obejmuje odpowiedź na postawione przez Klienta pytania oraz odpowiedzi na zgłoszone przez Klienta dodatkowe pytania związane z problemem zasadniczym.

Moim dążeniem jest sprawienie, aby sytuacja związana z problemem zgłoszonym przez Klienta stała się dla niego jasna (bez niedomówień w zakresie zlecenia Klienta) oraz pewna (potwierdzona uzasadnieniem prawnym, a w miarę możliwości interpretacjami, orzecznictwem).

Klient koresponduje z doradcą podatkowym w panelu porady, a zbiór tej korespondencji stanowi treść porady.

Objętość porady to:

  • w większości przypadków ok. 4 tys. znaków ze spacjami (około 2 stron A4) w przypadku porad podatkowych i prawnych;
  • odpowiednia objętość w przypadku opinii klasyfikacyjnych.

(szczegółowe statystyki znajdują się na niniejszej stronie poniżej). Powyższe nie oznacza, że porady krótsze będą kosztować mniej, a porady dłuższe - więcej. Podstawą jest bowiem nakład pracy, bez względu na to, czy odpowiedzią jest jedna strona, czy też pięciostronicowe opracowanie. Wskazanie objętości porady ma jedynie za zadanie zapewnić, iż Kancelaria nie udziela odpowiedzi bez dogłębnego zbadania stanu prawnego, co z kolei znajduje wyraz w uzasadnieniu odpowiedzi. Uzasadnienie zawiera bowiem z reguły odniesienia do stanu prawnego, stanu faktycznego, do przemyśleń doradcy. Każda porada zawiera uzasadnienie, podanie podstawy prawnej, a jeżeli jest to możliwe - również przytoczenie interpretacji podatkowych lub orzecznictwa sądów potwierdzających opinię doradcy.

W przypadku opinii klasyfikacyjnych opinia odnosząca się do jednego przedmiotu może być czasem krótka, w sytuacjach bardziej oczywistych, zdarzają się jednak wypadki, w których wywód zawiera się w dużo większej objętości. W tym przypadku nie ma reguły w odniesieniu do długości porady.

Każda opinia czy porada zawiera uzasadnienie, a w zależności od pytania Klienta może zawierać również rekomendację działania.

Klient nie nabywa praw autorskich do treści otrzymanej porady, może ją jednak wykorzystywać w sposób zgodny z przeznaczeniem, drukując do celów własnych, czy przekazując swoim księgowym, doradcom, pracownikom, urzędom we własnych sprawach, których porada Kancelarii dotyczy. Wszelkie naruszenie praw autorskich odnośnie treści porady wiąże się z koniecznością zapłaty odszkodowania w kwocie określonej w Regulaminie Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną.

Klient składając zlecenie udzielenia porady może zastrzec zakaz publikacji treści porady. W braku takiego zastrzeżenia porada będzie mogła zostać opublikowana przez Kancelarię, jednak po usunięciu danych pozwalających na identyfikację Klienta oraz po usunięciu informacji o charakterze tajemnicy technologicznej czy podobnej, pozwalające na skopiowanie poufnych receptur czy oryginalnego modelu biznesowego. Klient podając takie informacje i nie zastrzegając zakazu ich publikacji zrzeka się praw do jakiegokolwiek odszkodowania w związku z ujawnienie tych informacji w wyniku zastosowania przez Kancelarię błędnej oceny informacji przekazanych przez Klienta. Przykłady opublikowany pytań znajdziesz tutaj.

Klient może otrzymać poradę w formie papierowej drukowanej wysłaną za pośrednictwem TNT na adres wskazany przez Klienta i za dodatkową opłatą. Doradca w uzasadnionych przypadkach może uznać, że cena usługi kurierskiej wliczona jest w cenę porady.

Oto przykładowa porada udzielona przez Kancelarię:

panel Klienta · demo

Tak wygląda strona potwierdzenia zlecenia.
Tak wygląda panel główny ze wszystkim poradami Klienta.
Tak wygląda panel porady. Klient otrzymał odpowiedź i korespondował z doradcą. Zadał dodatkowe pytania i otrzymał odpowiedzi.
Link do e-płatności znajduje się w panelu porady i na przycisku w treści e-faktury.
E-podpis (certyfikat kwalifikowany) zapewnia autentyczność pochodzenia, integralność treści faktury.
Na zakończenie każdy klient otrzymuje e-podpisaną (certyfikat kwalifikowany)treść porady w pdf.
W ciągu 3 dni klient dokonuje zapłaty przelewem 250 zł.
Była to standardowa porada firmowa.

W przypadku porady udzielonej telefonicznie lub w siedzibie Kancelarii efektem porady jest tylko rozmowa. Płatność zależy od czasu i nakładu pracy poświęconego na rozwiązanie problemu (200 zł z VAT w przypadku porad w sprawach osobistych, 250 zł z VAT w przypadku porad firmowych).

Efektywnie, bezpiecznie i rzetelnie

Dane dotyczą porad online. Informacja o czasie oczekiwania na poradę i objętości porady dotyczy pięciu ostatnich porad.
Wygenerowano: 2021-06-24 03:49:58